Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2008

Σκοπός της Εταιρείας

Η Εταιρεία Θεωρίας, Έρευνας και Διδακτικής της Γενικής και της Τοπικής Ιστορίας είναι επιστημονική εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
(Έτος ίδρυσης: 2006)
Σκοποί της Εταιρείας είναι:
- Η μελέτη και έρευνα της ελληνικής και της παγκόσμιας ιστορίας. Ειδικότερα, ο θεωρητικός προβληματισμός για την άρθρωση, σύνθεση και αφηγηματική αναπαράσταση ιστορικού και πολιτισμικού λόγου και η εκπόνηση ανάλογων προγραμμάτων μελέτης και έρευνας.
- Η εφαρμογή των πορισμάτων έρευνας της σύγχρονης ιστοριογραφίας στη διδασκαλία της ιστορίας. Ειδικότερα, η αναζήτηση, διατύπωση και διάδοση πρόσφορων μεθόδων διδασκαλίας του μαθήματος της ιστορίας, γενικής και τοπικής, σε όλο το εύρος του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
- Η προώθηση της έρευνας σε ζητήματα που αφορούν στη διδασκαλία του μαθήματος της γενικής και της τοπικής Ιστορίας (προγράμματα σπουδών, σκοπός και στόχοι των ιστορικών μαθημάτων, σχολικά εγχειρίδια, διδακτικές πρακτικές, τρόποι αξιολόγησης).
- Η ανάληψη καινοτόμων δράσεων για την αλλαγή του περιεχομένου και των διδακτικών πρακτικών του μαθήματος της ιστορίας και η συγγραφή σχολικών εγχειριδίων.
- Η προώθηση του επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου και η δημόσια παρέμβαση (ειδικές εκδόσεις, έκδοση επιστημονικού περιοδικού, δημοσιεύσεις στον τύπο) για ζητήματα που αφορούν στη διδασκαλία της ιστορίας και της τοπικής ιστορίας, τη δημόσια χρήση της ιστορίας και την ιστορική κουλτούρα των μαθητών.
- Η συγκρότηση αρχείων προφορικής ιστορίας, οικογενειακής ιστορίας, πολιτισμικής ιστορίας και ιστορίας της ελληνικής Διασποράς καθώς και η ψηφιοποίηση των αρχείων αυτών με σκοπό τη δημιουργία ηλεκτρονικής τράπεζας δεδομένων.
- Η δημιουργία ψηφιακών αρχείων με σκοπό την προώθηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην ιστορική έρευνα και στη διδασκαλία της γενικής και της τοπικής ιστορίας στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
- Ο σχεδιασμός και η παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού γενικής και τοπικής ιστορίας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
- Η διεπιστημονική συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς σε θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα αντικείμενα διδασκαλίας, έρευνας και μελέτης που υπηρετεί η εταιρεία καθώς και η παροχή επιστημονικής βοήθειας σε νέους ερευνητές.
- Η οργάνωση δραστηριοτήτων γενικής και τοπικής ιστορίας και η συνεργασία με εθνικούς και τοπικούς επιστημονικούς φορείς (βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία), με απώτερο στόχο την τόνωση του ενδιαφέροντος από εκπαιδευτικούς, φοιτητές και μαθητές της γενικής εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: