Τρίτη, 3 Ιουνίου 2008

Θεματικοί άξονες 3ου Επιστημονικού Συνεδρίου

Ιστορική έρευνα και διδακτική της ιστορίας

* Ιστορική έρευνα και εκπαίδευση

* Ιστορία και περιβάλλον

* Διδακτική της ιστορίας και μελέτη του περιβάλλοντος

* Σχολικά εγχειρίδια ιστορίας – Προγράμματα ιστορικών σπουδών
της Γενικής και της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

* Ιστορία των ιδεών, φιλοσοφία της ιστορίας και ιστορία της ιστοριογραφίας

* Ιστορία, γλώσσα και λογοτεχνία

Δεν υπάρχουν σχόλια: