Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2008

Εγκύκλιος 3ου Επιστημονικού Συνεδρίου

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΥΘΗΡΑ, 18-21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της Κατεύθυνσης «Ιστορία και διδακτική της ιστορίας» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε συνεργασία με την «Εταιρεία Θεωρίας, Έρευνας και Διδακτικής της Ιστορίας», διοργανώνει το 3ο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Ιστορική έρευνα και διδακτική της ιστορίας», στα Κύθηρα από 18 έως 21 Σεπτεμβρίου 2008.
Στο συνέδριο καλούνται να λάβουν μέρος, με ή χωρίς ανακοίνωση, κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ιστορία και στη Διδακτική της Ιστορίας, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο κατά την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (πρώτου κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών) στην Κατεύθυνση «Ιστορία και διδακτική της ιστορίας» του Προγράμματος.
Σκοπός του συνεδρίου είναι να δοθεί η ευκαιρία στους εισηγητές να παρουσιάσουν την επιστημονική τους έρευνα στην ιστορία ή στη διδακτική της ιστορίας, να ανταλλάξουν απόψεις με τους συναδέλφους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους διδάσκοντες καθηγητές τους και να ενισχύσουν τις θέσεις και τις πρακτικές τους αναφορικά με το αντικείμενο της έρευνάς τους. Δίδεται επίσης ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής, οι οποίοι θα προσκληθούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο, να ενημερωθούν σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στην ιστορική έρευνα και στη διδακτική της ιστορίας.
Οι ανακοινώσεις συνιστάται να αποδίδουν τη συνολική εικόνα της έρευνας των μεταπτυχιακών φοιτητών, διδακτόρων και υποψηφίων διδακτόρων στα γνωστικά πεδία της ιστορίας και της διδακτικής της ιστορίας, στο πλαίσιο της εκπόνησης της διπλωματικής τους εργασίας ή της διδακτορικής τους διατριβής. Καλούνται να περιλάβουν στην ανακοίνωσή τους (έκτασης περίπου 4-6 σελίδων) το θεματικό αντικείμενο και το ευρύτερο πεδίο στο οποίο εντάσσεται η έρευνά τους, τις πηγές, τη βιβλιογραφία και τη μεθοδολογία που στηρίζουν την επιστημονική τους εργασία, και να επισημάνουν τα δεδομένα εκείνα που συνιστούν την πρωτοτυπία του ερευνητικού και επιστημονικού τους έργου. Τίτλος ανακοίνωσης συνιστάται να είναι ο τίτλος της διπλωματικής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής. Ακολουθεί, μετά το τέλος της ανακοίνωσης, κριτική προσέγγιση της έρευνας που εκπονήθηκε ή τελεί υπό εκπόνηση καθώς και ευρεία δημόσια συζήτηση από τους παρευρισκόμενους στο συνέδριο διδάσκοντες στην Κατεύθυνση «Ιστορία και διδακτική της ιστορίας» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, ιστορικούς και άλλους συμμετέχοντες επιστήμονες και φοιτητές.
Τις ανακοινώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών πλαισιώνουν εισηγήσεις καθηγητών Πανεπιστημίου και ειδικών επιστημόνων της ημεδαπής και αλλοδαπής, που επικεντρώνονται σε θέματα νεότερης ελληνικής ιστορίας, ιστορίας της ελληνικής Διασποράς και διδακτικής της ιστορίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: